RPO WŁ VI - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


baner z flaga polski i godło
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń 2021 r. – grudzień 2022 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Łodzi.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 820 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Łodzi jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osób w wieku 50 lat i więcej,
- osób długotrwale bezrobotnych (bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),
- kobiet,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe),
- bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (wsparcie wyłącznie w postaci dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej).
Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Realizowane zadania:
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych,
  • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Zakładane efekty:
Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu 800 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będzie pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:
  • dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami – 75%,
  • dla osób nienależących do ww. grup – na poziomie 60,4%.
Finansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu EFS wynosi 24 712 334,69 zł, w tym:
wkład Unii Europejskiej wynosi 21 005 484,49 zł, co stanowi 85%,
wkład krajowy z Funduszu Pracy 3 706 850,20 zł, co stanowi 15%.
 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi tj. przy ul. Milionowej 91.
RPO 6
Załączniki
RPO WŁ VI (png, 107 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę