PO WER IV - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi IV

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie lipiec 2018 r. – grudzień 2019 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w mieście Łodzi.
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 905 osób w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt skierowany jest między innymi do osób o niskich kwalifikacjach (tj. osób z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym lub niższym) i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób  z niepełnosprawnościami.
Realizowane zadania:
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • staże,
  • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony na zasiedlenie,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych.
Zakładane efekty:
W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)  - 39%
  • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nie należących do ww.  grup  - 54%
Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi: 17 689 045,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 84,28%.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w obu siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi tj. przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a.
 
Załączniki
POWER.pdf (pdf, 537 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę