PO WER V - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Baner z flaga polski i godło

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2022 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi.
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 1500 osób w wieku 18 – 29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP w Łodzi jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020. Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt skierowany jest między innymi do osób o niskich kwalifikacjach (tj. osób z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym lub niższym) i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób  z niepełnosprawnościami. Ponadto grupę docelową projektu stanowi 1862 pracowników
przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych i pracowników organizacji pozarządowych w wieku 15-29 lat.
Realizowane zadania:
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • staże,
 • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb specustawy COVID-19) – do 30 czerwca 2021 r.,
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc specustawy COVID-19) – do 30 czerwca 2021 r.,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników organizacji pozarządowych (art. 15zze specustawy COVID-19) – do 30 czerwca 2021 r.
Zakładane efekty:
W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) - 44%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nie należących do ww.  grup  - 59,5%
Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu EFS wynosi: 38 121 473,79 zł w tym:
- wkład Unii Europejskiej  32 128 778,11 zł, co stanowi 84,28% wydatków projektu EFS;
- wkład krajowy z Funduszu Pracy – 5 992 695,68 zł, co stanowi 15,72% wydatków projektu EFS.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi tj. przy ul. Milionowej 91.

PO WER V kolor - logo
Załączniki
POWER A3 2021 (pdf, 2206 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę