RPO WŁ IV - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


 
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń – grudzień 2018 realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 475 osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Łodzi jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osób po 50. roku życia,
- osób długotrwale bezrobotnych (bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- kobiet,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe).
Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Realizowane zadania:
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych,
  • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Zakładane efekty:
Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu 475 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będzie pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:
  • w przypadku osób w wieku 50 lat i więcej – 55%,
  • w przypadku kobiet - 60%,
  • w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 45%,
  • w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – 55%,
  • w przypadku osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym) – 60%.
Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 11 107 766,00 zł w tym:
-  9 441 601,00 zł – poziom wkładu Unii Europejskiej,
-  1 666 165,00 zł - krajowy wkład publiczny.
 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w obu siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi tj. przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a.
Załączniki
RPO (IV).pdf (pdf, 476 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę