PO WER III - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń 2017 r. – grudzień 2018 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 1513 osób w wieku 18 – 29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych – tzw. młodzież NEET. Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób o niskich kwalifikacjach (tj. osób z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym lub niższym).

Realizowane zadania:
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże,
 • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Zakładane efekty:
W wyniku realizacji projektu zakłada się, że 1044 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będzie  pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:
 • dla osób z niepełnosprawnościami – 17 %,
 • dla osób długotrwale bezrobotnych – 35 %,
 • dla osób o niskich kwalifikacjach – 48 %,
 • dla pozostałych uczestników projektu – 43 %.
Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi: 23 629 340,51 zł,
w tym:
- 21 713 001,61 zł -  poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej YEI - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 - 1 916 338,90 zł - krajowy wkład publiczny.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w obu siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi tj. przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a.

logo -PUP
Załączniki
PO WER 2018.jpg (jpg, 375 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę