Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Ochrona danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 91, kod pocztowy 93-121, nr telefonu: (42) 251-65-00.
 2. Z inspektorem ochrony danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można skontaktować się pod numerem telefonu (42) 251 65 16, e-mail: iod@pup-lodz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj.:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w przepisach z zakresu polityki rynku pracy, z zakresu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów regulujących działalność Administratora;
 • mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody;
 • w celu realizacji umowy,
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 1. Pani/Pana  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora,
  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnymdo udzielenia wsparcia w formie usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409).
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, oraz w zakresie wynikającym z przepisów  prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów a następnie, w celu archiwizacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zaakceptowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych, podlegają zabezpieczeniom zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
 8. Szczegółowe informacje dotyczące celu, podstawy prawnej i czasu przetwarzania będą przekazywane przez wewnętrzne komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
Załączniki
Procedura realizacji praw osób których dane dotyczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (pdf, 383 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę