Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą przy ul. Milionowej 91, 93-121 Łódź

Inspektor ochrony danych

Paulina Augustyniak
kontakt e-mail: iod@pup-lodz.pl, tel. (42) 251-65-16, pokój nr 121 (I piętro)

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 91, kod pocztowy 93-121, nr telefonu: (42) 251-65-00.
 2. Z inspektorem ochrony danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można skontaktować się pod numerem telefonu (42) 251 65 16, e-mail: iod@pup-lodz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj.:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w przepisach z zakresu polityki rynku pracy, z zakresu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów regulujących działalność Administratora;
 • mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody;
 • w celu realizacji umowy,
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 1. Pani/Pana  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora,
 • na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.
 • Urząd Miasta Łodzi, jako podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora poprzez udostępnienie systemu powstałego w projekcie „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS" realizowanego przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, służącego do: obsługi procesu wydania zaświadczeń o sytuacji klienta innym uprawnionym podmiotom; ułatwienia pracownikom wglądu w informacje o własnych klientach; wglądu przez klientów w informacje, które ich dotyczą poprzez Portal Wsparcie Społeczne; pobierania, transformacji i anonimizacji danych, w ramach separowanego procesu, służących do tworzenia raportów analitycznych przez Urząd Miasta Łodzi dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie jego kompetencji.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnymdo udzielenia wsparcia w formie usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 1100 z późn. zm.).
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, oraz w zakresie wynikającym z przepisów  prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów a następnie, w celu archiwizacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zaakceptowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych, podlegają zabezpieczeniom zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
 8. Szczegółowe informacje dotyczące celu, podstawy prawnej i czasu przetwarzania będą przekazywane przez wewnętrzne komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą
  w Łodzi przy ul. Milionowej 91, kod pocztowy 93-121, nr telefonu: (42) 251-65-00,
  e-mail: lol2@praca.gov.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi można skontaktować się pod numerem telefonu (42) 251-65-16, e-mail: iod@pup-lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby urzędu, wskazany w pkt. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  2. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; oraz
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów Urzędu;
  2. ochrony mienia;
  3. zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd
   lub klienta na szkodę;
  4. zapewnienia ochrony obiektów.
 5. Pani/Pana  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora,
   w szczególności firma ochroniarska.
 6. Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od daty nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie ww. terminu, nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu przez nadpisanie. W przypadku, gdy obraz z monitoringu wizyjnego jest lub może być dowodem w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, nagranie przechowywane jest do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia postępowania.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych w przypadkach określonych w art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach określonych w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych
   w art. 17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych
   w art. 20 RODO;
  7. prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe
   na podstawie Pani/Pana zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora
  do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Załączniki
Procedura realizacji praw osób których dane dotyczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (pdf, 712 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę