RPO WŁ V - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Logotyp projektu RPO pięć

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń 2019 r. – czerwiec 2021 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Łodzi.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 596 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Łodzi jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osób po 50. roku życia,
- osób długotrwale bezrobotnych (bezrobotnych nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),
- kobiet,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe),
Ponadto projekt skierowany jest do bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.
Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Ponadto grupę docelową projektu stanowi 2486 pracowników przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych i pracowników organizacji pozarządowych.

Realizowane zadania:
W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych,
  • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb specustawy COVID-19),
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc specustawy COVID-19),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników organizacji pozarządowych (art. 15zze specustawy COVID-19).
Zakładane efekty:
Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu 586 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) będzie pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:
  • dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami – 75%,
  • dla osób nienależących do ww. grup – na poziomie 52%.
Finansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 27 281 919,01 zł,
w tym wkład Unii Europejskiej w projekt wynosi 85%.
 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w Powiatoym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
Załączniki
RPO WŁ (V) 2021 (pdf, 1456 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę