Rejestracja przez Internet - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


PEŁNA REJESTRACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Pełna rejestracja drogą elektroniczną została udostępniona od dnia 27.05.2013 r.

Ta forma rejestracji pozwala na dokonanie rejestracji bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).   

Z tej formy rejestracji mogą skorzystać osoby, które posiadają:

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, 
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

KROK 1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRACJI I USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO USTALENIA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ/POSZUKUJĄCEJ PRACY

 1. Dowód osobisty lub Paszport
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
 3. Obywatele UE, państw EOG lub Szwajcarii – ważny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo oraz zaświadczenie o zameldowaniu; Obywatele pozostałych państw – karta pobytu cudzoziemca, zezwolenie pobytowe, wiza, zezwolenie na pracę oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
 4. Świadectwa pracy
 5. Umowy cywilno-prawne i ich rozwiązania (jeżeli były takie podpisywane).
 6. Dokumenty potwierdzające wykonywanie i zakończenie pracy za granicą
 7. Świadectwa ukończenia szkoły – powyżej szkoły podstawowej.
 8. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także dyplomy ukończenia studiów wyższych.
 9. Zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego, kontraktu socjalnego lub szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy (w przypadku uczestniczenia w wym.).
 10. Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną przez zagraniczny organ emerytalny doręczają stosowne zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia.
 11. Osoby, które pobierają rentę rodzinną doręczają aktualną decyzję o wysokości pobierania renty, w przypadku zakończenia pobierania – decyzję lub zaświadczenie o wstrzymaniu wypłaty renty.
 12. Osoby, które pobierały świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy doręczają ostatnią decyzję przyznającą świadczenie rehabilitacyjne/rentę i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o zdolności do pracy (jeżeli ubiegały się o dalsze przyznanie świadczeń).
 13. Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz pracujące, jako współmałżonek bądź domownik w gospodarstwie rolnym winny przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wysokości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych oraz decyzję/aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu/nie podleganiu pod ubezpieczenie społeczne.
 14. Świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce).
 15. Postanowienie Sądu o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego (jeżeli taka sytuacja ma miejsce).
 16. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeżeli takie posiada).
 17. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie odrębnych przepisów winny doręczyć zaświadczenie o okresie pobierania tych świadczeń.

  Dokumenty dotyczące osób, które prowadziły działalność gospodarczą:
 18. Wszystkie decyzje o wykreśleniu lub zawieszeniu każdej działalności z ewidencji działalności gospodarczej z Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta lub wydruk z CEIDG.

  Dokumenty dotyczące osób, które współpracowały w prowadzeniu działalności gospodarczej:
 19. Druk ZWUA – zgłoszenie do ZUS-u o zakończonej współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Dodatkowo w przypadku rejestracji osoby niepełnosprawnej należy doręczyć:
 20. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS oraz zaświadczenie z ZUS o pobieraniu lub niepobieraniu renty z tytułu niezdolności.
 21. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy Zespół do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zaświadczenie z MOPS-u o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku stałego.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA I WYSOKOŚCI ZASIŁKU 
 1. Osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały świadczenia z ZUS takie jak:
    - zasiłek chorobowy,
    - macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
    - świadczenie rehabilitacyjne,
  winny dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie ich pobierania z podstawą wypłaty pobieranego świadczenia.
 2. Osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały świadczenia z ZUS takie jak:
    - rentę z tytułu niezdolności do pracy,
    - rentę rodzinną - w przypadku zbiegu prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej,
  winny dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie ich pobierania.
 3. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
 4. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej.
 5. Akty urodzenia dzieci – w przypadku samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.
 6. Zaświadczenie z ZUS-u o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru – dotyczy osób prowadzących działalność i osób współpracujących.
 7. Osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawne lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, winny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniach brutto za każdy miesiąc z adnotacją o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
 8. Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto za każdy miesiąc z adnotacją o odprowadzanych składkach na ZUS i Fundusz Pracy.
 9. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Zakładzie Karnym wraz z miesięcznymi zarobkami brutto (w przypadku wykonywania takiej pracy).
 10. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU – w przypadku odbycia służby wojskowej.
 11. Numer konta bankowego w celu przekazania przyznanych świadczeń.
 12. Akt zgonu osoby na którą było wypłacane świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy.
Dokumenty potrzebne do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:
  1. Wypełniony wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ członka rodziny oraz: 
      - w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający kontynuowanie nauki,
      - w przypadku dzieci posiadających stopień niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności.
 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY TRAKTOWAĆ, JAKO PODSTAWOWE, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH WYMAGANE SĄ DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE.
 
REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU NIEPRZEDŁOŻENIA W/W DOKUMENTÓW, ODMOWY PRZEKAZANIA WYMAGANYCH DANYCH LUB ODMOWY POŚWIADCZENIA PRZEKAZNYCH DANYCH I OŚWIADCZEŃ PRZEZ OSOBĘ REJESTRUJĄCĄ SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
(Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12.11.2012 r. Dz. U. z 2012 poz. 1299).

KROK 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA.

 1. Należy wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
 2. Załączyć skany wszystkich niezbędnych dokumentów- proszę zwrócić uwagę na kompletność i jakość załączanych skanów.
 3. Podpisać wniosek jednym z wymaganych podpisów (w/w).

KROK 3. REJESTRACJA.

Pracownik urzędu dokonuje rejestracji na podstawie przekazanych danych i załączonych dokumentów. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów, urząd wezwie osobę do uzupełnienia dokumentów lub danych. 

KROK 4. WYDANIE DECYZJI I WYZNACZENIE TERMINU OBOWIĄZKOWEJ WIZYTY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.

Pracownik wydaje decyzję oraz  inne  wymagane przepisami prawa dokumenty, które mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyznaczona zostaje obowiązkowa wizyta w CAZ. 

REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU:
ODMOWY PRZEKAZANIA WYMAGANYCH DANYCH ,
NIEOPATRZENIA WNIOSKU O REJESTRACJĘ JEDNYM Z WYMAGANYCH PODPISÓW

FORMULARZ REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12.11.2012 r. Dz. U. z 2012 poz. 1299

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę