Koordynator dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Koordynator dostępności

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi,

  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.),

  • monitorowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

  • przedstawianie Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,

  • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności:

Arkadiusz Andrzejczak - p.o. Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

tel.: +48  (42) 251-66-00
e-mail: dostepnosc@pup-lodz.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę