Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa - zmiany we wnioskach i umowach

W związku ze zamianą przepisów prawa w zakresie tarczy antykryzysowej, wnioski dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (…), dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (…), pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (…) złożone do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, a nierozpatrzone do dnia 23.06.2020 r. będą realizowane na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 24.06.2020 r., bez konieczności dokonywania w nich zmian. Umowy zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów ulegają zmianie z mocy prawa i nie wymagają aneksowania.  

Ważna zmiana dotycząca umorzenia pożyczek

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek udzielonych po 01.04.2020 r.
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

 

Tarcza antykryzysowa - opodatkowanie

Opodatkowanie dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przedstawia w załączeniu stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii opodatkowania udzielonego dofinasowania do kosztów wynagrodzeń pracowników, oraz dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników.
Załączniki
Wyjaśnienia MF.pdf (pdf, 191 KB)

Tarcza antykryzysowa - pomoc publiczna z ZUS

Zobowiązanie do uzupełnienia informacji na temat pomocy publicznej udzielonej przez ZUS

Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe korzystające ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, zobowiązane są do pisemnego poinformowania PUP w Łodzi o otrzymanej z ZUS pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to tych wnioskodawców, którzy powiadomienie z ZUS otrzymali w okresie od dnia złożenia do PUP w Łodzi wniosku o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej do dnia udzielenia tego wsparcia przez PUP w Łodzi.
 

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo!

WAŻNA INFORMACJA !!!
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 878) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi od 25.05.2020 r. prowadzi bezpośrednią obsługę klientów z uwzględnieniem zachowania rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19, wszystkie zaplanowane w Dziale Obsługi Bezrobotnych wizyty zostają uznane za zrealizowane, a o kolejnym terminie potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub korespondencyjnie - oznacza to, iż nie ma konieczności osobistego i telefonicznego kontaktowania się w sprawie potwierdzania gotowości do podjęcia zatrudnienia z pracownikami urzędu; po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego pracownicy PUP w Łodzi wyznaczą kolejne terminy wizyt.

Rejestracje bezpośrednie odbywają się w godzinach 8:30 - 13:00.

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się następująco:
 • dzielnice Bałuty, Polesie oraz osoby bez  adresu zameldowania – ul. Kilińskiego 102/102a
 • dzielnice Górna, Śródmieście, Widzew oraz osoby bez adresu zameldowania – ul. Milionowa 91

Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie praca.gov.pl.

Wnioski o wydawanie zaświadczeń można składać z wykorzystaniem serwisu praca.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

Zmiana sposobu rejestracji - jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny

Jeżeli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny możesz dokonać rejestracji przez portal praca.gov.pl


rejestracja ePUAP

Ważny komunikat

W związku ze zmianą sposobu rozliczania się Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z przyznanego dofinansowania na realizację projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że terminy określone w zawieranych umowach o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie będą podlegały przedłużeniu*. Wnioskodawców prosimy o przemyślane planowanie specyfikacji wydatków w ramach wnioskowanych środków, tak by możliwe było dokonanie zakupów i złożenie rozliczenia w terminach określonych w umowie.Szczegóły dotyczące terminów zawarte zostały odpowiednio w „Informacji dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi" oraz „Informacji dotyczącej przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi".

* za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r. poz. 1380).

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 10 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Rejestracja - ul. Milionowa 91 (dzielnice Górna, Śródmieście, Widzew oraz osoby bez adresu zameldowania)

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.

Rejestracja - ul. Kilińskiego 102/102A (dzielnice Bałuty, Polesie oraz osoby bez adresu zameldowania)

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.
Logo epuap
Logo zielona linia, obrazek jest odnośnikiem na stronę https://zielonalinia.gov.pl/
Plakat z informacją u ułatwieniach w pracy w zus dla osób niepełnosprawnych
baner po kliknięciu którego przechodzimy na stronę programu Wsparcie w starcie

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Szanowni Państwo, wszystkie informacje o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dostępne są pod numerem infolinii 19524*

*Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonernej, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl

NIP: 7282787574
REGON: 101320436


(wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości e-mail nie może przekroczyć 20 MB)

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl

NIP: 7282787574
REGON: 101320436


(wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości e-mail nie może przekroczyć 20 MB)

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Adresy skrytek ePUAP Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi:
 

/PUPLODZ/SkrytkaESP

/PUPLODZ/Skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres do korespondencji,
 • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę