Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje jak poniżej:

W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wszelkie dokumenty i wnioski do PUP w Łodzi należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku PUP w Łodzi przy ul. Milionowej 91.


Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail
( lol1@praca.gov.pllol2@praca.gov.pl ), serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP.
Wnioski o wydawanie zaświadczeń można składać z wykorzystaniem serwisu praca.gov.pl

Informacje starosty, wpisane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków pracy sezonowej oraz zezwolenia na pracę sezonową, wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

Zmiana sposobu rejestracji - jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny

Jeżeli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny możesz dokonać rejestracji przez portal praca.gov.pl


rejestracja ePUAP

Ważny komunikat

W związku ze zmianą sposobu rozliczania się Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z przyznanego dofinansowania na realizację projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że terminy określone w zawieranych umowach o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie będą podlegały przedłużeniu*. Wnioskodawców prosimy o przemyślane planowanie specyfikacji wydatków w ramach wnioskowanych środków, tak by możliwe było dokonanie zakupów i złożenie rozliczenia w terminach określonych w umowie.Szczegóły dotyczące terminów zawarte zostały odpowiednio w „Informacji dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi" oraz „Informacji dotyczącej przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi".

* za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r. poz. 1380).

Aktualności

 • Informacja dla Pracodawców zatrudniających cudzoziemców

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę sezonową przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu trzydziestego...

 • Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

  Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy? Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał...

 • Nowe instrumenty rynku pracy

  Nowe instrumenty rynku pracy wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568): I....

 • Komunikat - szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy lub koszty uzyskania licencji

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i rosnącym zagrożeniem COVID-19 (koronawirusem) oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi zawiesza się do odwołania: procedury związane z realizacją szkoleń, w tym: szkoleń grupowych, przyjmowanie wniosków o...

 • Zmiana sposobu rejestracji

  Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a masz możliwość przesłania dokumentów mailem: Pobierz druki z poniższych załączników. Kompletnie wypełnij wymaganą ankietę i oświadczenie z danymi (do pobrania w załączniku pod komunikatem) – pamiętaj o złożeniu niezbędnych podpisów i nie zapomnij...

 • Komunikat - szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy lub koszty uzyskania licencji

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i rosnącym zagrożeniem COVID-19 (koronawirusem) oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi zawiesza się na okres od dnia 13.03.2020 r. do dnia 25.03.2020r.: procedury związane z realizacją szkoleń, w tym: szkoleń...

 • Zmiana sposobu wyrejestrowania

  W zawiązku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 Wyrejestrowania z urzędu można dokonać poprzez: Przesłanie drogą elektroniczną skanu zawartej umowy lub oświadczenia ( w załączniku) zawierającego  dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny podpis; adres e-mail: lol1@praca.gov.pl lub ...

 • Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Z dniem 12.03.2020 r . aż do odwołania wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi system telefonicznego potwierdzania gotowości do pracy przez Doradców Klienta. Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień obowiązkowej wizyty...

 • Komunikat - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 12.03.2020 roku wstrzymuje wydawanie i  przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V) "...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 12.03.2020 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V) "...

Wyświetlanie 1 - 10 z 154 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiana sposobu rejestracji

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a masz możliwość przesłania dokumentów mailem:

 1. Pobierz druki z poniższych załączników.
 2. Kompletnie wypełnij wymaganą ankietę i oświadczenie z danymi (do pobrania w załączniku pod komunikatem) – pamiętaj o złożeniu niezbędnych podpisów i nie zapomnij podać numeru telefonu!
 3. Zeskanuj (zrób zdjęcie telefonem) ankietę, oświadczenie oraz dokumenty niezbędne do rejestracji zgodne z wykazem wymaganych dokumentów.
 4. Prześlij na e-mail lol1@praca.gov.pl lub lol2@praca.gov.pl.
 5. Decyzję i dokumenty otrzymasz  pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli nie masz możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną:

 1. Pobierz druki z poniższych załączników.
 2. Kompletnie wypełnij wymaganą ankietę i oświadczenie z danymi (do pobrania w załączniku pod komunikatem) – pamiętaj o złożeniu niezbędnych podpisów, zrób kserokopię dokumentów niezbędnych do rejestracji zgodnych z wykazem wymaganych dokumentów i nie zapomnij podać numeru telefonu!
 3. Wrzuć przygotowane dokumenty w kopercie do pojemnika ustawionego przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
 4. Decyzję i dokumenty otrzymasz  pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Załączniki
Dokumenty potrzebne do rejestracji. (pdf, 295 KB)
Wniosek o rejestrację (pdf, 98 KB)
Ankieta do wniosku o rejestrację. (pdf, 121 KB)
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. (pdf, 228 KB)
Oświadczenie o numerze konta. (pdf, 187 KB)
Oświadczenie o właściwym urzędzie skarbowym. (pdf, 47 KB)

Rejestracja - ul. Milionowa 91

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.

Rejestracja - ul. Kilińskiego 102/102A przeniesiona na ul. Milionową 91

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.
Logo epuap
Logo zielona linia, obrazek jest odnośnikiem na stronę https://zielonalinia.gov.pl/
Plakat z informacją u ułatwieniach w pracy w zus dla osób niepełnosprawnych
baner po kliknięciu którego przechodzimy na stronę programu Wsparcie w starcie

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Szanowni Państwo, wszystkie informacje o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dostępne są pod numerem infolinii 19524*

*Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonernej, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP: 7282787574
REGON: 101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP: 7282787574
REGON: 101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Adresy skrytek ePUAP Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi:
 

/PUPLODZ/SkrytkaESP

/PUPLODZ/Skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres do korespondencji,
 • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę