Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu i jego pracowników oraz względy bezpieczeństwa, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w tutejszej jednostce i rekomenduje załatwianie wszystkich niezbędnych spraw drogą telefoniczną, mailową, przez system ePUAP lub www.praca.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie informujemy, że Urząd realizuje wszystkie zadania i pozostaje otwarty dla osób, dla których bezpośredni kontakt z naszą jednostką jest niezbędny.

Ważne zmiany w zakresie przyznawania dotacji w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z dniem 26 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713).
Rozszerzeniu uległ zakres pomocy poprzez zwiększenie liczby branż, mogących skorzystać z dotacji  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach oraz zmieniły się zasady jej udzielania.
 
Poniżej przedstawiamy wykaz branż, które mogą skorzystać z pomocy wraz z możliwą
do uzyskania liczbą dotacji:

 

Kod PKD (przeważająca działalność wg stanu na dzień 31 marca 2021 roku) Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca łącznie w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r.
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z,
47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,
77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
1
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 2
47.71.Z, 47.72.Z 3
91.02.Z 4
49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z,
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z,
85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 
w zakresie działalności lotniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
5
Ważne:
 • W przypadku gdy przedsiębiorca otrzymał już dotację/dotacje począwszy od 1 lutego 2021 r. to musi pomniejszyć liczbę możliwych do otrzymania dotacji o już otrzymane.
 • Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu br. przed wejściem przedmiotowego rozporządzenia w życie, nie może już składać w kwietniu kolejnego wniosku.


 
Szczegółowa informacja dotycząca zasad i składania wniosków na nowych zasadach dostępna na stronie internetowej Urzędu w Zakładce: Tarcza antykryzysowa /Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3)

Wnioski o dotacje można składać do PUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
 
Nabór prowadzony będzie wyłącznie do dnia 31.08.2021 r

Informacja o uruchomieniu naboru na kolejną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z dniem 28.02.2021 roku uruchamia nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach na podstawie przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID (Dz. U. poz. 371).
Szczegółowa informacja dotycząca zasad i składania wniosków dostępna jest na stronie internetowej Urzędu w Zakładce: Tarcza antykryzysowa / Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3).

Wnioski o dotacje można składać do PUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

WAŻNE! Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia realizowanymi przez PUP.

Nabór prowadzony będzie wyłącznie do dnia 31.05.2021 r.

Tarcza antykryzysowa - informacja o kontynuowaniu naboru.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o  kontynuacji naboru niżej wymienionych wniosków na poszczególne formy pomocy, o których mowa w  ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U poz. 374 z późn. zm):  Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie do dnia 10.06.2021 r.
 

Tarcza antykryzysowa.

Tarcza antykryzysowa - zmiany we wnioskach i umowach

W związku ze zamianą przepisów prawa w zakresie tarczy antykryzysowej, wnioski dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (…), dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (…), pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (…) złożone do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, a nierozpatrzone do dnia 23.06.2020 r. będą realizowane na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 24.06.2020 r., bez konieczności dokonywania w nich zmian. Umowy zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów ulegają zmianie z mocy prawa i nie wymagają aneksowania.  

Ważna zmiana dotycząca umorzenia pożyczek

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek udzielonych po 01.04.2020 r.
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)Komunikat - Informacja dotycząca umorzeń pożyczek udzielonych na podstawie Art. 15ZZD
 
W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi umorzeń przyznanych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż sukcesywnie  dokonuje umorzeń przyznanych pożyczek informując Państwa o tym fakcie za pośrednictwem:
 • informacji wysyłanej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku,
 • informacji wysłanej za pośrednictwem wiadomości tekstowej (sms) lub
 • informacji wysyłanej listem poleconym na wskazany adres do doręczeń.
 
Powiatowy Urząd Pracy Łodzi przypomina, iż jedynym warunkiem umorzenia przyznanej pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od daty jej udzielenia.

Tarcza antykryzysowa - opodatkowanie.

Opodatkowanie dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przedstawia w załączeniu stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii opodatkowania udzielonego dofinasowania do kosztów wynagrodzeń pracowników, oraz dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników.
Załączniki
Wyjaśnienia MF.pdf (pdf, 191 KB)

Tarcza antykryzysowa - pomoc publiczna z ZUS.

Zobowiązanie do uzupełnienia informacji na temat pomocy publicznej udzielonej przez ZUS

Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe korzystające ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, zobowiązane są do pisemnego poinformowania PUP w Łodzi o otrzymanej z ZUS pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to tych wnioskodawców, którzy powiadomienie z ZUS otrzymali w okresie od dnia złożenia do PUP w Łodzi wniosku o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej do dnia udzielenia tego wsparcia przez PUP w Łodzi.
 

Rejestracja z domu.

Ważny komunikat.

W związku ze zmianą sposobu rozliczania się Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z przyznanego dofinansowania na realizację projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że terminy określone w zawieranych umowach o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie będą podlegały przedłużeniu*. Wnioskodawców prosimy o przemyślane planowanie specyfikacji wydatków w ramach wnioskowanych środków, tak by możliwe było dokonanie zakupów i złożenie rozliczenia w terminach określonych w umowie.Szczegóły dotyczące terminów zawarte zostały odpowiednio w „Informacji dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi" oraz „Informacji dotyczącej przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi".

* za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r. poz. 1380).

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 10 z 131 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
Logo epuap
Plakat z informacją u ułatwieniach w pracy w zus dla osób niepełnosprawnych
widget z informacja o zielonej linie
baner po kliknięciu którego przechodzimy na stronę programu Wsparcie w starcie

Rejestracja - ul. Kilińskiego 102/102A (dzielnice Bałuty, Polesie oraz osoby bez adresu zameldowania)

Rejestracja - ul. Milionowa 91 (dzielnice Górna, Śródmieście, Widzew oraz osoby bez adresu zameldowania)

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Szanowni Państwo, wszystkie informacje o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dostępne są pod numerem infolinii 19524*

*Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonernej, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl

NIP: 7282787574
REGON: 101320436


(wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości e-mail nie może przekroczyć 20 MB)

Dojazd do Powiatowego Urzędu Pracy (lokalizacja Milionowa 91) możliwy jest:
tramwajem lini - 6, 7,
autobusem lini - 55, 70, 75A, 75B
W najbliższej okolicy znajdują się także przystanki linii 14 i Z13
 

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl

NIP: 7282787574
REGON: 101320436


(wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości e-mail nie może przekroczyć 20 MB)

Dojazd do Powiatowego Urzędu Pracy (lokalizacja Kilińskiego 102/102A) możliwy jest:
tramwajem lini - 1, 5, 18,
autobusem lini - 57
W najbliższej okolicy znajdują się także przystanki linii 10A, 10B, 80 i 83.

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Adresy skrytek ePUAP Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi:
 

/PUPLODZ/SkrytkaESP

/PUPLODZ/Skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres do korespondencji,
 • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę