Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Informacja o uruchomieniu naboru – dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z dniem 01.01.2022 roku uruchamia nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności w jednym z trzech kodów:
 • PKD 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • PKD 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
  i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • PKD 93.29.Z. - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową informacją dotyczącą zasad udzielania dotacji i składania wniosków, która od 01.01.2022 r. dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu w Zakładce: Tarcza antykryzysowa 
Wnioski o dotacje będzie można składać do PUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
 
Nabór prowadzony będzie wyłącznie do dnia 15.04.2022 r.
Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu i jego pracowników oraz względy bezpieczeństwa, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w tutejszej jednostce i rekomenduje załatwianie wszystkich niezbędnych spraw drogą telefoniczną, mailową, przez system ePUAP lub www.praca.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie informujemy, że Urząd realizuje wszystkie zadania i pozostaje otwarty dla osób, dla których bezpośredni kontakt z naszą jednostką jest niezbędny.

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa - zmiany we wnioskach i umowach

W związku ze zamianą przepisów prawa w zakresie tarczy antykryzysowej, wnioski dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (…), dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (…), pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (…) złożone do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, a nierozpatrzone do dnia 23.06.2020 r. będą realizowane na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 24.06.2020 r., bez konieczności dokonywania w nich zmian. Umowy zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów ulegają zmianie z mocy prawa i nie wymagają aneksowania.  

Ważna zmiana dotycząca umorzenia pożyczek

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek udzielonych po 01.04.2020 r.
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)Komunikat - Informacja dotycząca umorzeń pożyczek udzielonych na podstawie Art. 15ZZD
 
W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi umorzeń przyznanych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż sukcesywnie  dokonuje umorzeń przyznanych pożyczek informując Państwa o tym fakcie za pośrednictwem:
 • informacji wysyłanej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku,
 • informacji wysłanej za pośrednictwem wiadomości tekstowej (sms) lub
 • informacji wysyłanej listem poleconym na wskazany adres do doręczeń.
 
Powiatowy Urząd Pracy Łodzi przypomina, iż jedynym warunkiem umorzenia przyznanej pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od daty jej udzielenia.

Rejestracja z domu

Ważny komunikat

W związku ze zmianą sposobu rozliczania się Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z przyznanego dofinansowania na realizację projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że terminy określone w zawieranych umowach o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie będą podlegały przedłużeniu*. Wnioskodawców prosimy o przemyślane planowanie specyfikacji wydatków w ramach wnioskowanych środków, tak by możliwe było dokonanie zakupów i złożenie rozliczenia w terminach określonych w umowie.Szczegóły dotyczące terminów zawarte zostały odpowiednio w „Informacji dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi" oraz „Informacji dotyczącej przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi".

* za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r. poz. 1380).

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 10 z 154 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
widget z informacja o zielonej linie
Logo epuap
baner po kliknięciu którego przechodzimy na stronę programu Wsparcie w starcie
Plakat z informacją u ułatwieniach w pracy w zus dla osób niepełnosprawnych

Rejestracja - ul. Kilińskiego 102/102A (dzielnice Bałuty, Polesie oraz osoby bez adresu zameldowania)

Rejestracja - ul. Milionowa 91 (dzielnice Górna, Śródmieście, Widzew oraz osoby bez adresu zameldowania)

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2021r.

Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Szanowni Państwo, wszystkie informacje o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dostępne są pod numerem infolinii 19524*

*Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonernej, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl

NIP: 7282787574
REGON: 101320436


(wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości e-mail nie może przekroczyć 20 MB)

Dojazd do Powiatowego Urzędu Pracy (lokalizacja Milionowa 91) możliwy jest:
tramwajem lini - 6, 7,
autobusem lini - 55, 70, 75A, 75B
W najbliższej okolicy znajdują się także przystanki linii 14 i Z13
 

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl

NIP: 7282787574
REGON: 101320436


(wielkość wszystkich załączników dołączonych do wiadomości e-mail nie może przekroczyć 20 MB)

Dojazd do Powiatowego Urzędu Pracy (lokalizacja Kilińskiego 102/102A) możliwy jest:
tramwajem lini - 1, 5, 18,
autobusem lini - 57
W najbliższej okolicy znajdują się także przystanki linii 10A, 10B, 80 i 83.

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Adresy skrytek ePUAP Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi:
 

/PUPLODZ/SkrytkaESP

/PUPLODZ/Skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres do korespondencji,
 • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę