Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Pilny komunikat dla pracodawców - Informacja o składaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w trosce o prawidłowy i terminowy przebieg procesu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także z uwagi na dużą ilość wniosków związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców,  od dnia 12 marca 2018 r. składanie oświadczeń możliwe będzie...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"

Informujemy, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania wynosi do 25.000,00 zł) o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające założenia...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)"

Informujemy, iż w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania wynosi do 25.000,00 zł) o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby wskazane w niżej...

Szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 będzie realizował następujące szkolenia grupowe: „Kierowca...

Szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że udostępnia do zapoznania dla osób bezrobotnych plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków Funduszu Pracy. Plan szkoleń grupowych oraz terminy zapisów dostępne są: w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ Podnoszenie...

Komunikat - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 01.03.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) "...

Komunikat - Staż 2018 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

Komunikat dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w trosce o prawidłowy i terminowy przebieg procesu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także z uwagi na ilość wniosków związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców godziny przyjęć interesantów Działu Obsługi Pracodawców zostają czasowo...

Komunikat dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców

Wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (wpis do rejestru oświadczeń oraz zezwolenia na prace sezonową) należy dokonywać na konto, utworzone specjalnie do tego celu: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 93-121 Łódź 63 1560 0013 2260 1673 7000 0024   Wszelkie wpłaty wpływające na inne konta bankowe...

Komunikat - Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) w 2018 roku

Komunikat – Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) w 2018 roku   Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście...

Wyświetlanie 1 - 10 z 194 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę