Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Komunikat - egzaminy lub koszty uzyskania licencji

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 17.01.2019 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.   Formularz wniosku dostępny jest w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania . Możliwość weryfikacji...

Komunikat - studia podyplomowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 17.01.2019 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.   Formularz wniosku dostępny jest w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania . Możliwość weryfikacji wniosków: ...

Komunikat - szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że udostępnia do zapoznania dla osób bezrobotnych plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku w ramach środków Funduszu Pracy.  Plan szkoleń grupowych oraz terminy zapisów dostępne są:   w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ Formy...

Komunikat - szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 17.01.2019 roku rozpoczyna realizację ze środków Funduszu Pracy wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną/poszukującą pracy.   Formularz wniosku dostępny jest w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania . ...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż prowadzi nabór wniosków pracodawców o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na prace...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż wydatkowanie środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku, będzie możliwe w ramach poniższych priorytetów: Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania środków KFS w roku 2019 (limit podstawowy): wsparcie kształcenia...

Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 31.12.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 31.12.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi...

Wstrzymanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Wstrzymanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Wyświetlanie 1 - 10 z 246 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Monika Pawlak - p.o. Głównego Specjalisty
tel. +48 42 676 80 31
fax +48 42 676 80 04
mobile + 48 506 485 183
e-mail: mpawlak@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę