Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

KOMUNIKAT - WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY RPO WŁ

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" dla niżej wymienionej grupy docelowej: osoby z niepełnosprawnościami. Osoby bezrobotne z...

KOMUNIKAT - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13.09.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7.   Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2017 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

KOMUNIKAT - Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13.09.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.   Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2017 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego  uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie". W ramach programu udzielane są preferencyjne pożyczki: •    na wydatki związane z...

Targi Pracy 27-28.09.2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego wraz z promocją usług i instrumentów rynku pracy, które odbędą się w terminie 27 – 28 września 2017 roku w hali Expo-Łódź. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Powiatowy...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). PUP w Łodzi dysponuje kwotą  105 508,44 zł, stanowiącą oszczędność po zawarciu umów dotyczących finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Informujemy,...

KOMUNIKAT - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1380 ),...

KOMUNIKAT - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz...

KOMUNIKAT - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1380 ), Powiatowy...

Szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ BEZROBOTNĄ Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż prowadzi nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne, które będą realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 155 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę