Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) "...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) "...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Funduszu Pracy.   Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę...

Komunikat - Refundacja kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniu 11.05.2018 r. podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w godzinach 10:00-13:00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ulicy Milionowej 91, czynne będzie stoisko promocyjne projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)", realizowanego w ramach Programu...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 07.05.2018r.) rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:   refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (kwota refundacji na dzień 07.05.2018 roku wynosi 25.000,00 PLN).  Formularze wniosków...

Nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 07.05.2018r.) rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o:    dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (kwota dofinansowania na dzień 07.05.2018 roku wynosi...

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób 50+

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób 50+ Spotkanie odbędzie się w następującym terminie: 15 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 12:15 (rejestracja od godz. 9:45), w sali konferencyjnej Głównego Punktu...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej PFRON

    Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 24.04.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków...

Komunikat - Szkolenia grupowe finansowane ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub bezrobotne o planie szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków PFRON.   Plan szkoleń grupowych oraz terminy zapisów dostępne są:   w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 215 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę