Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje jak poniżej:

W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wszelkie dokumenty i wnioski do PUP w Łodzi należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku PUP w Łodzi przy ul. Milionowej 91.


Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail
( lol1@praca.gov.pllol2@praca.gov.pl ), serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP.
Wnioski o wydawanie zaświadczeń można składać z wykorzystaniem serwisu praca.gov.pl

Informacje starosty, wpisane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków pracy sezonowej oraz zezwolenia na pracę sezonową, wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID–19 są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowych informacji w sprawie świadczeń zdrowotnych udziela NFZ – infolinia: 800 190 590.

Zmiana sposobu rejestracji - jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny

Jeżeli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny możesz dokonać rejestracji przez portal praca.gov.pl


rejestracja ePUAP

Ważny komunikat

W związku ze zmianą sposobu rozliczania się Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z przyznanego dofinansowania na realizację projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że terminy określone w zawieranych umowach o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie będą podlegały przedłużeniu*. Wnioskodawców prosimy o przemyślane planowanie specyfikacji wydatków w ramach wnioskowanych środków, tak by możliwe było dokonanie zakupów i złożenie rozliczenia w terminach określonych w umowie.Szczegóły dotyczące terminów zawarte zostały odpowiednio w „Informacji dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi" oraz „Informacji dotyczącej przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi".

* za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r. poz. 1380).

Aktualności

Wyświetlanie 11 - 20 z 151 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiana sposobu rejestracji

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a masz możliwość przesłania dokumentów mailem:

 1. Pobierz druki z poniższych załączników.
 2. Kompletnie wypełnij wymaganą ankietę i oświadczenie z danymi (do pobrania w załączniku pod komunikatem) – pamiętaj o złożeniu niezbędnych podpisów i nie zapomnij podać numeru telefonu!
 3. Zeskanuj (zrób zdjęcie telefonem) ankietę, oświadczenie oraz dokumenty niezbędne do rejestracji zgodne z wykazem wymaganych dokumentów.
 4. Prześlij na e-mail lol1@praca.gov.pl lub lol2@praca.gov.pl.
 5. Decyzję i dokumenty otrzymasz  pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli nie masz możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną:

 1. Pobierz druki z poniższych załączników.
 2. Kompletnie wypełnij wymaganą ankietę i oświadczenie z danymi (do pobrania w załączniku pod komunikatem) – pamiętaj o złożeniu niezbędnych podpisów, zrób kserokopię dokumentów niezbędnych do rejestracji zgodnych z wykazem wymaganych dokumentów i nie zapomnij podać numeru telefonu!
 3. Wrzuć przygotowane dokumenty w kopercie do pojemnika ustawionego przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
 4. Decyzję i dokumenty otrzymasz  pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Załączniki
Dokumenty potrzebne do rejestracji. (pdf, 295 KB)
Wniosek o rejestrację. (pdf, 99 KB)
Ankieta do wniosku o rejestrację. (pdf, 121 KB)
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. (pdf, 228 KB)
Oświadczenie o numerze konta. (pdf, 187 KB)
Oświadczenie o właściwym urzędzie skarbowym. (pdf, 47 KB)

Rejestracja - ul. Milionowa 91

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.

Rejestracja - ul. Kilińskiego 102/102A przeniesiona na ul. Milionową 91

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.
Logo epuap
Logo zielona linia, obrazek jest odnośnikiem na stronę https://zielonalinia.gov.pl/
Plakat z informacją u ułatwieniach w pracy w zus dla osób niepełnosprawnych
baner po kliknięciu którego przechodzimy na stronę programu Wsparcie w starcie

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Szanowni Państwo, wszystkie informacje o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dostępne są pod numerem infolinii 19524*

*Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonernej, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora


Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP: 7282787574
REGON: 101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP: 7282787574
REGON: 101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Adresy skrytek ePUAP Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi:
 

/PUPLODZ/SkrytkaESP

/PUPLODZ/Skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres do korespondencji,
 • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę