Procedury zatrudniania cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Zmiany w przepisach dot. zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543) udostępniamy poniżej ulotki informacyjne.
Załączniki
ulotka dla pracodawcow.pdf
ulotka dla cudzoziemców_UA.pdf
ulotka dla cudzoziemców_RU.pdf
ulotka dla cudzoziemców_EN.pdf
ulotka dla cudzoziemcow_PL.pdf

Procedury zatrudniania cudzoziemców

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej
 • jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

 

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, (Dz. U. z 2017r. poz. 2345).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, (Dz. U. z 2017r. poz. 2349).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r.w sprawie wysokości opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, (Dz. U. z 2017r. poz.2350),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 588 z późn. zm.).
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dokonuje wpisu do ewidencji Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy lub wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową złożonych elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl.
Oświadczenia / wnioski składane elektronicznie, powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zarejestrowane oświadczenie / zezwolenie na pracę sezonową może odebrać osobiście pracodawca bądź osoba posiadająca pełnomocnictwo, w siedzibie Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102a, Sala A, stanowiska 11,12 lub 13 (obsługa na tych stanowiskach odbywa się w systemie kolejkowym – w kolejności ustalonej przez biletomat).
Bilety wydawane są w godzinach 8.30-12:00

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, czynności tej może dokonać pełnomocnik pracodawcy.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w dokumencie rejestracyjnym (KRS, CEIDG);
Obsługa klientów odbywa się w siedzibie przy ul. Kilińskiego 102/102a, na sali A w boksach nr 11,12 lub 13 – zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez biletomat.
Bilety wydawane są w godzinach 8.30-12:00

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zastrzega sobie prawo do wezwania w celu uzupełnienia braków jeśli w toku dalszych czynności weryfikacyjnych wynikną okoliczności za tym przemawiające.

Oświadczenie  o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń oraz zezwolenie / zaświadczenie / decyzję odmowną w sprawie pracy sezonowej można odebrać w siedzibie przy ul. Kilińskiego 102/102a, na sali A w boksach nr 11,12 lub 13 – zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez biletomat.
Bilety wydawane są w godzinach 8.30-12:00

I. Właściwość miejscowa:

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wpisuje do ewidencji oświadczenia i rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową:
- spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mających adres głównej siedziby w mieście Łodzi;
- agencji zatrudnienia posiadających siedzibę w mieście Łodzi oraz zarejestrowanych w KRAZ;
- przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ ze stałym meldunkiem w mieście Łodzi;
- osób fizycznych posiadających stały meldunek w mieście Łodzi.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi weryfikuje element deklaracji wnioskodawcy dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej bądź ich braku. Sprawdzenie powyższych deklaracji ze stanem faktycznym następuje na podstawie okazanych przez pracodawcę dokumentów lub w oparciu o Internet za pomocą wyszukiwarek podmiotów zarejestrowanych w KRS, REGON, CEiDG.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi powinno być złożone co najmniej 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jednakże, Urząd wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji.

II. Wymagane dokumenty

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową ( dostępny w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania) dołącza do wniosku:
 1. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 2. Kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 3. Kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy (podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, który składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zobowiązany jest uiścić jednorazową  opłatę o której mowa w punkcie III niniejszych zasad);
 5. Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 6. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy (informacja starosty), wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 7. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 8. Dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 9. Dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji  wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. Dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy. (Dokumenty potwierdzające iż w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemiec ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium RP albo innego państwa EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w RP lub przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium  RP, pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 11. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust.1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( dostępne w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania)
 12. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące prowadzenia działalności „OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" ( dostępne w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania)
Złożenie niekompletnego wniosku lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Podmiot, który składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( dostępne w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania) w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:
 1. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 2. Kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 3. Dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy (podmiot, który składa oświadczenie  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest dokonać jednorazowej wpłaty o której mowa w punkcie III niniejszych zasad);
 4. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust.5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( dostępne w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania) ;
 5. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące prowadzenia działalności lub powierzaniem pracy innym osobom „OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIOMCOWI" ( dostępne w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania)
 6. W przypadku osoby fizycznej lub osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą należy złożyć oświadczenie o zameldowaniu. Formularz oświadczenia jest dostępny w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania.                           
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Organ może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową lub odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń m. in w przypadkach:
 • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;
 • oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w Urzędzie Pracy;
 • liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia znacznie przekracza jej realne potrzeby (np. kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez osobę prowadzącą niewielkie przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne);
III. Opłaty

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń jest procedurą wymagającą uiszczenia wpłaty w wysokości 30 zł przez pracodawcę przed złożeniem wniosku lub oświadczenia do Urzędu (wpłata pobierana jest w związku ze złożeniem dokumentu, a nie za wydanie dokumentu) jest to kwota bezzwrotna.
Do każdego składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zawierające:
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty ( pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
 • tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową / oświadczenie o powierzeniu pracy - z określeniem  pełnego imienia i nazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w ww. wniosku lub oświadczeniu.
Nie będą honorowane dowody wpłaty uwzględniające jej uiszczenie za złożenie więcej niż jednego wniosku lub oświadczenia.
Do każdego składanego wniosku lub oświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie wpłaty za składany dokument dotyczący danego cudzoziemca. 


Wpłat należy dokonywać na konto:
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź
63 1560 0013 2260 1673 7000 0024
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę