Zasady zatrudniania cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Zasady zatrudniania cudzoziemców

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej
 • jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela jednego z w/w krajów zobowiązany jest zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Podpisane i zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.

Procedura rejestracji Oświadczenia
Pracodawca składa Oświadczenie z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na:
- miejsce pobytu stałego w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- siedzibę podmiotu w przypadku podmiotów gospodarczych posiadających osobowość prawną
Pracownik PUP w Łodzi weryfikuje staranność wypełnienia Oświadczenia. Oświadczenie musi być wypełnione rzetelnie i kompletnie, w sposób czytelny, jednym długopisem, pismem drukowanym, tak aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących cudzoziemca i podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.
PUP w Łodzi weryfikuje element deklaracji oświadczeniodawcy dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej bądź ich braku. Sprawdzenie powyższych deklaracji ze stanem faktycznym następuje na podstawie okazanych przez pracodawcę dokumentów lub w oparciu o Internet za pomocą wyszukiwarek podmiotów zarejestrowanych w KRS, REGON, CEiDG.
Dokumentami niezbędnymi do weryfikacji:
W przypadku prowadzenia działalności rolniczej wymagane jest:
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub,
- zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego lub,
- zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu KRUS lub,
- inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej żadnej zarejestrowanej działalności, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
W przypadku podmiotu gospodarczego posiadającego osobowość prawną – wpis do KRS, informacja z rejestru REGON lub z CEiDG.
W przypadku braku możliwości osobistego złożenia Oświadczenia przez pracodawcę może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie (oryginał upoważnienia, kserokopie nie będą uznawane).
- Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym.
- W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności przedłożonego pełnomocnictwa PUP w Łodzi wymaga pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie.
 
Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 10 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia jest datą złożenia oświadczenia lub datą wcześniejszą, oświadczenie nie zostanie zarejestrowane.
PUP w Łodzi nie wylicza okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.
PUP w Łodzi rejestruje Oświadczenie w terminie do 14 dni roboczych od daty jego złożenia.
 
Zaleca się, by pracodawca pisemnie informował PUP w Łodzi o każdym przypadku niepodjęcia lub przerwania pracy w wyznaczonym terminie przez cudzoziemca.
W celu zapobiegania nadużywania procedury ułatwionego uzyskania wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż deklarowany lub też w przypadku występowania innego rodzaju nadużyć PUP w Łodzi zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
Obsługa w zakresie wydawania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, a także rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy odbywa się w siedzibie Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102A, Sala A, I piętro (tel: 42-676-81-19; 42-676-81-18) po uprzednim wybraniu z biletomatu opcji „oświadczenia – cudzoziemcy". Bilety są wydawane w godzinach 8:30 – 13:00.

 
 
UWAGA!
Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.
PUP w Łodzi informuje, iż w przypadku dużych ilości składanych oświadczeń, odbiór zarejestrowanych oświadczeń będzie możliwy po umówieniu terminu odbioru.
 
Odmowa rejestracji
PUP w Łodzi nie rejestruje oświadczeń gdy:
- działalność gospodarcza jest zawieszona lub okresy zawieszenia działalności znacznie przekraczają okres aktywnej działalności;
- oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w PUP;
- liczba oświadczeń osoby deklarującej zamiar zatrudnienia znacznie przekracza jej realne potrzeby (np. kilkadziesiąt lub kilkaset oświadczeń składanych przez osobę prowadzącą niewielkie przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne);
- liczba oświadczeń składana przez agencję pracy tymczasowej nie pokrywa się z jej faktycznymi możliwościami lub faktycznym zatrudnieniem.
- agencja pracy tymczasowej nie wskaże w oświadczeniu danych dotyczących pracodawcy użytkownika do którego mają być delegowani pracownicy;
- oświadczenie nosi znamiona przerabiania i skreślania;
- istnieje duże prawdopodobieństwo wykorzystania procedury rejestracji do celów innych niż powierzenie pracy.
W przypadku wystąpienia ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy poprzez rejestrację oświadczeń w zawodach, w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek dotychczas obowiązujących na rynku pracy, Urząd może odmówić rejestracji oświadczenia. W następstwie pracownik PUP w Łodzi poinformuje pracodawcę o liczbie kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz.588)
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).
 
 
Wzór oświadczenia (drukować dwustronnie)
Pobierz PDF
 
Zapraszamy do korzystania w ramach modułu www.praca .gov.pl z możliwości przesłania ww. oświadczenia drogą elektroniczną.

Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości kliknij tutaj

Osoby, które skorzystają z tej formy usług elektronicznych urzędu a nie posiadają:
 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
lub
 • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej
zobowiązane są do umówienia się (dzwoniąc pod numer telefonu 42-676-81-15, 42-676-81-19) w celu złożenia osobistego podpisu pod przesłanym oświadczeniem oraz odbioru zarejestrowanego oświadczenia.

Przypominamy, że zgodnie z art. 2 i 3 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od niego przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na Rzeczypospolitej Polskiej oraz do przechowywania jego kserokopii przez cały okres powierzania pracy. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, zalecamy sprawdzenie przez pracodawców pod koniec okresu 90 dni uprawniającego cudzoziemca do pobytu bez wizy, czy uregulował on kwestię pobytowe - tj. ma wizę krajową, odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy upoważniające do wykonywania pracy, albo odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę