Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


INFORMACJA

W dniu 31.12.2018 roku
kasa Urzędu czynna
w godzinach
8:30 - 11:00

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Logo RPO WŁ
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania wynosi do 27.000,00 zł).

O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko osoby z niepełnosprawnością, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne z ustalonym II lub I profilem pomocy.

Formularze wniosków dostępne są również w zakładce  Dla bezrobotnych i poszukujących pracyDokumenty do pobrania.
 
Składanie wniosków:
Wnioski  przyjmowane są w siedzibie Urzędu:
ul. Milionowa 91 - Kancelaria Urzędu, pok. 033 (parter)

Aktualności

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 01.08.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat. Powyższa decyzja spowodowana jest dużym zainteresowaniem...

Godziny wydawania biletów do rejestracji

Bilety do rejestracji wydawane są w godzinach 8:30 - 14:30. Przypominamy o możliwości skorzystania z formularza pełnej rejestracji elektronicznej lub rezerwacji drogą elektroniczną terminu do rejestracji. Link do formularzy dostępny jest poniżej: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=10610 ...

Informacja

W związku z reorganizacją Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi zajęcia w pracowni komputerowej na ul. Milionowej 91, w pokoju 121 na I piętrze, nie będą realizowane. Jednocześnie informujemy, że osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy cały czas mogą korzystać z punktu dostępu do Internetu mieszczącego się w siedzibie Urzędu...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych z projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Ratownik wodny - oferta pracy

Miejski Ośodek Sportu i Rekreacji w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: Ratownika wodnego Wymagania: wykształcenie średnie; dwuletni staż pracy; uprawnienia ratownicze zgodnie z Ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia ze...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat. Wypełnione wnioski można składać od dnia 13.07.2015 r. ( w punkcie kancelaryjnym przy ul....

Informacja o bonach szkoleniowych w ramach projektu "Aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)" posiada fundusze na realizację kursów w ramach bonów szkoleniowych. Wspomniana forma wsparcia skierowana jest do osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18 – 29 lat, które posiadają...

43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Celem konkursu jest wyróżnianie tych...

Wyświetlanie 231 - 238 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 251 65 16
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę