Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 27.01.2016r.) rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na niżej wymienione formy pomocy:  –        bon stażowy, –        bon zatrudnieniowy, –        bon na zasiedlenie, –        bon szkoleniowy, –        szkolenie wskazane przez osobę...

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania bez konieczności zwrotu innym jednostkom organizacyjnym miasta Łodzi, darowiźnie lub sprzedaży zbędnego majątku ruchomego o wartości poniżej 300 euro.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2251/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia "Zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi nie posiadającym osobowości prawnej" Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego ( tj. 18.01.2016r.) rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na niżej wymienione formy pomocy:  –        staż, –        prace interwencyjne, –        roboty publiczne, –        studia podyplomowe, –        stypendium z tytułu podjęcia dalszej...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 08.12.2015 roku wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Powyższa decyzja spowodowana jest wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na...

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 01.12.2015 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższa decyzja spowodowana jest wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższej formy pomocy w...

Konferencja "Powiatowy urząd Pracy w Łodzi - Twój partner w biznesie"

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w najbliższą środę, tj. 25 listopada 2015 roku wraz z Regionalną Izbą Budownictwa w Łodzi organizuje konferencję z panelem prezentacyjno - dyskusyjnym pt. "Korzyści ze współpracy z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY w Łodzi". Podczas spotkania omówione będą następujące bloki tematyczne: 1....

Ważna informacja dla osób głuchoniemych

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi posiada 3 stanowiska komputerowe przystosowane do obsługi osób głuchoniemych – wideotłumacze. Dzięki tym ułatwieniom osoby głuchonieme mogą zostać sprawnie obsłużone w naszym Urzędzie. Odpowiednio przystosowane stanowiska znajdują się: 2 stanowiska w pokoju nr 012 przy ul....

UWAGA! Pracodawcy korzystający z organizacji staży w ramach bonu stażowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w związku z kończącym się okresem rozliczeniowym prosi pracodawców korzystających w 2014 roku z organizacji staży w ramach bonu stażowego, na podstawie art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) o...

Podziękowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi za udział w Targach pracy

Poniżaj publikujemy oficjalne podziękowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi od organizatorów Targów pracy. Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejną edycję.

Utrudnienia w parkowaniu przy ul. Kilińskiego

W dniu dzisiejszym tj. 20.10.2015 roku otrzymaliśmy od firmy STRABAG informację o poniższej treści: INFORMACJA Firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, iż w związku z brakiem możliwości wjazdu na posesję związaną z prowadzonymi robotami na ul. Kilińskiego, od dnia 13.10.2015 r. istnieje możliwość parkowania pojazdów...

Wyświetlanie 211 - 220 z 235 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 251 65 16
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę