Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Komunikat - Staż 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 24.01.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018r.

Nawiązując do komunikatu z dnia 29.11.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przypomina priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku ustalone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania środków KFS...

Komunikat dotyczący zamówień publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza Instytucje Szkoleniowe do składania propozycji cenowych na następujące szkolenia dla osób bezrobotnych, które planowane są do realizacji w 2018 roku:   Lp. Nazwa szkolenia Planowana liczba osób do przeszkolenia Planowana...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że limit środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku wynosi 1 360 400 zł.   W ramach powyższej kwoty z dniem dzisiejszym (tj. 15.01.2018 roku) rozpoczynamy wydawanie formularzy wniosków na:   wsparcie kształcenia...

Komunikat dla pracodawców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców

Wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (Wpis do rejestru oświadczeń oraz zezwolenia na prace sezonową) należy dokonywać na konto, utworzone specjalnie do tego celu: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 93-121 Łódź 63 1560 0013 2260 1673 7000 0024   Wszelkie wpłaty wpływające na inne konta bankowe...

Komunikat - Staż 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.). ...

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543) udostępniamy poniżej ulotki informacyjne. ...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w przypadku znacznego zwiększenia ilości oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy (…), przesłanych lub złożonych w dniach 27 – 29 grudnia br. istnieje niebezpieczeństwo, że nie zostaną one zarejestrowane na...

Komunikat - Przeniesienie pokoju wydającego zaświadczenia

Informujemy, że od dnia 04.12.2017 roku wydawanie zaświadczeń zostanie przeniesionie z pokoju 101 przy Kilińskiego 102/102A do pokoju 032 przy ul. Milionowej 91

Wyświetlanie 11 - 20 z 187 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę