Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na udzielenie dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na udzielenie dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi...

Druki EFS - RODO - dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w ramach projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy => Dokumenty do pobrania =>Druki EFS   zamieszczone zostały informacje dotyczące ochrony danych osobowych dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w ramach projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków...

Komunikat - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na udzielanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) " w ramach...

Komunikat - Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 30.05.2018 roku rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, finansowanego ze środków Funduszu Pracy. W ramach prac...

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) "...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) "...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 16.05.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Funduszu Pracy.   Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę...

Wyświetlanie 11 - 20 z 231 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 251 66 25
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę