Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Komunikat - Szkolenia grupowe finansowane ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub bezrobotne o planie szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków PFRON.   Plan szkoleń grupowych oraz terminy zapisów dostępne są:   w...

Komunikat - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 20.04.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków przeznaczonych na realizację tego zadania.   ...

Zaproszenie na panel dyskusyjny "Sukcesja i jej alternatywy" organizowany przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym panelu dyskusyjnym, poświęconym w całości tematowi sukcesji w firmach rodzinnych, dzięki któremu dowiesz się:  przed jakimi wyzwaniami stają firmy rodzinne w obliczu sukcesji, innowacyjności, konkurencyjności oraz zmienności środowiska prawnego  jak zbudować plan...

Przyznanie środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 16.04.2018 roku)  rozpoczyna wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków na realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób...

Przedsiębiorcy wspierają outplacement

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (RZPPZŁ „Lewiatan") wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Firm, Przedsiębiorców i Instytucji z regionu łódzkiego przygotował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020:   ...

Komunikat - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 10.04.2018 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7. Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2018 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Załączniki Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SIWZ.pdf Załączniki do SIWZ.doc Informacja z otwarcia ofert ...

Komunikat - Awaria telefonów stacjonarnych w PUP w Łodzi

Awaria telefonów stacjonarnych w PUP w Łodzi. Brak możliwości połączeń telefonicznych z Urzędem. Usterka w trakcie naprawy. Za utrudnienia przepraszamy.  

Komunikat - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 28.03.2018 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)"...

Komunikat - Szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osoby spełniające poniższe kryteria (łącznie): wiek 18 – 29 lat, zarejestrowane...

Wyświetlanie 11 - 20 z 216 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę