Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

KOMUNIKAT - AWARIA PRĄDU

W związku z awarią prądu w dniu 18.07.2017r. od godziny 14:00 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi (lokalizacje: ul.Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a) nie będzie obsługiwał klientów. Usunięcie awarii planowane jest na godzinę 16:30

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przypomina o możliwości składania  wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Formularze wniosków dostępne są w zakładce  Dla pracodawców i przedsiębiorców – ...

INFORMACJA

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, informuje, iż w przypadkach dużej dziennej ilości osób do rejestracji, wydawanie biletów do rejestracji może zostać zablokowane przed godz.14.30. , Informacji o stanie wydanych numerków można uzyskać pod numerami telefonów: (42)676 80 22, 676 80 16, 251 65 10, 251 66 05, 251 65 05. W...

PILNY KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z dniem 5 lipca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków i zawieranie umów w zakresie: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie...

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego bez konieczności zwrotu innym jednostkom, darowiźnie lub sprzedaży o wartości poniżej 300 euro.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2251/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia „Zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi nie posiadającym osobowości prawnej'' oraz Zarządzeniem Nr 43/17 Dyrektora...

KOMUNIKAT - Dofinansowanie w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej

        Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na udzielanie dofinansowania w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze...

KOMUNIKAT - STAŻ

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

KOMUNIKAT - BON NA ZASIEDLENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na realizację b onów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego bez konieczności zwrotu innym jednostkom, darowiźnie lub sprzedaży o wartości poniżej 300 euro.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2251/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia „Zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi nie posiadającym osobowości prawnej'' oraz Zarządzeniem Nr 43/17 Dyrektora...

Godziny wydawania informacji starosty / rejestracji oświadczeń

Obsługa w zakresie wydawania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, a także rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii,...

Wyświetlanie 11 - 20 z 155 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę