Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


plakat power

Aktualności

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - przypomnienie

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przypomina Pracodawcom, że w dniu 05.10.2017 r. ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)   Informujemy, iż z uwagi na ograniczone możliwości finansowe rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski pracodawców, z którymi nie...

Komunikat - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 12.10.2017 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50. roku życia.   Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków przeznaczonych na realizację tego zadania.   ...

Komunikat - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 12.10.2017 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.   Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków przeznaczonych na realizację tego zadania.   ...

Komunikat - Bon zatrudnieniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 12.10.2017 roku wstrzymuje wydawanie wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.   Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków przeznaczonych na realizację tego zadania.   ...

Komunikat - Bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 12.10.2017 roku wstrzymuje wydawanie wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.   Informujemy, iż ilość złożonych wniosków wyczerpała kwotę środków przeznaczonych na realizację tego zadania.   ...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) . PUP w Łodzi dysponuje kwotą   82 447,99 zł , stanowiącą oszczędność po zawarciu umów dotyczących finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. ...

Komunikat - wstrzymanie naborów wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 09.10.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Powyższe spowodowane jest zagrożeniem realizacji 12 miesięcznej refundacji...

Komunikat - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13.09.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7.   Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2017 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

Komunikat - Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 13.09.2017 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.   Informujemy, iż środki finansowe przeznaczone w 2017 roku na realizację tego zadania zostały rozdysponowane.   ...

„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego  uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie". W ramach programu udzielane są preferencyjne pożyczki: •    na wydatki związane z...

Wyświetlanie 11 - 20 z 169 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę