Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Wydawanie wniosków w ramach nowych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 04.05.2015 roku wydawane będą wnioski dla pracodawców w ramach nowych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych : - Grant na telepracę - (w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto), którego celem jest pomoc pracodawcy przy utworzeniu miejsca...

Zapisy na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 05.05.2015 r. rozpoczyna zapisy na szkolenia realizowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z planem szkoleń oraz harmonogramem zapisów .   ...

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków, które w chwili obecnej w pełni zaangażowały środki finansowe przeznaczone na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej -  PFRON  2015, wstrzymuje się ich...

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków w dniu 20.04.2015 r. , które w chwili obecnej w pełni zaangażowały środki finansowe przeznaczone w roku bieżącym na zawieranie umów o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej -  PFRON  2015 - wstrzymuje się ich...

Rozpoczęcie wydawania wniosków ze środków PFRON od 09.04.2015 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 09.04.2015 roku rozpoczyna wydawanie wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski będą dostępne w siedzibach Urzędu – ul. Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a...

Informacja - Jak składać wnioski finansowane ze środków PFRON? - 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż składanie wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu finansowanych ze środków PFRON w terminie od 20.04.2015 będzie możliwe w siedzibach Urzędu: ul. Milionowa 91, w Punkcie Kancelaryjnym na parterze, w godzinach pracy Urzędu , ul. Kilińskiego 102/102a, w...

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2251/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia "Zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi nie posiadającym osobowości prawnej" Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi...

Informacja – Przyznanie środków PFRON - 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż Uchwałą NR VIII/154/15 Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia 18.03.2015 roku zostały przyznane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.410.000 zł, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej tj. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy...

Komunikat - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 05.02.2016 roku od godz. 15:00 wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Informujemy, iż wnioski które wpłynęły do Urzędu od dnia 01.02.2016 roku znacznie przekroczyły limit środków przyznanych na wsparcie kształcenia...

Szkolenie "Jak obniżyć koszty zatrudnienia"

Urząd Miasta Łodzi oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Jak obniżyć koszty zatrudnienia". Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji o wsparciu oferowanym przez Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych oraz osób...

Wyświetlanie 151 - 160 z 187 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę