Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków w dniu 20.04.2015 r. , które w chwili obecnej w pełni zaangażowały środki finansowe przeznaczone w roku bieżącym na zawieranie umów o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej -  PFRON  2015 - wstrzymuje się ich...

Rozpoczęcie wydawania wniosków ze środków PFRON od 09.04.2015 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 09.04.2015 roku rozpoczyna wydawanie wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski będą dostępne w siedzibach Urzędu – ul. Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a...

Informacja - Jak składać wnioski finansowane ze środków PFRON? - 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż składanie wniosków w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu finansowanych ze środków PFRON w terminie od 20.04.2015 będzie możliwe w siedzibach Urzędu: ul. Milionowa 91, w Punkcie Kancelaryjnym na parterze, w godzinach pracy Urzędu , ul. Kilińskiego 102/102a, w...

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2251/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia "Zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi nie posiadającym osobowości prawnej" Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi...

Informacja – Przyznanie środków PFRON - 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż Uchwałą NR VIII/154/15 Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia 18.03.2015 roku zostały przyznane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.410.000 zł, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej tj. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy...

Wyświetlanie 151 - 155 z 155 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę