Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania wniosków ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 01 .06.2016 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych ze środków PFRON:  udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni...

Konferencja Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy w świetle wyników badań

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy w świetle wyników badań organizowanej przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami - Powiatowym Urzędem Pracy i Agencją Analiz...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 09.05.2016 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych ze środków PFRON: refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, staże. Informujemy, iż wnioski które wpłynęły do...

„Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii”

Zapraszamy do udziału w projekcie „KOMPETENTNY SPRZEDAWCA Z PRAKTYKĄ W SAKSONII" Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez nabycie lub...

XIII edycja Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Szanowni Państwo, w związku z kolejną, XIII edycją Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów do Konkursu w następujących kategoriach: Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, Mikro i Małe Przedsiębiorstwo, Rodzinne Gospodarstwo Rolne, ...

Środki PFRON - wsparcie dla niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 12.04.2016r.) rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanego ze środków PFRON:  udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo...

Środki PFRON - wsparcie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia dzisiejszego (tj. 12.04.2016r.) rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych ze środków PFRON:  refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, ...

Przyznanie środków PFRON - 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż Uchwałą NR XXVII/686/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30.03.2016 roku zostały przyznane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.000.000 zł, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej tj. refundacji kosztów wyposażenia...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem dzisiejszym tj.   04.04.2016 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków: - o organizowanie prac interwencyjnych, - o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, - o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, - o zwrot składek za...

Zmiany w obsłudze pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 21 marca 2016 roku Obsługa w zakresie wydawania i nformacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, a także rejestracji...

Wyświetlanie 151 - 160 z 219 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę