Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


plakat power

Aktualności

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniu 16 listopad 2017 r. odbędą się warsztaty i konsultacje tematyczne ze specjalistami Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Miejsce: Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Kilińskiego 102/102a Sala konferencyjna pok. 110 Aktywne formy rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 10:00 - 10:30...

Komunikat

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż...

Komunikat - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy RPO WŁ

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż z dniem 31.10.2017 roku kończy nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy"

Szanowni Państwo, w dniu 08 listopada 2017 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz czwarty konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy". W tegorocznej edycji podejmiemy temat wsparcia psychologicznego oraz mentorskiego dla osób...

Szkolenia dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż nadal prowadzi nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne, które będą realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Komunikat - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na  udzielanie dofinansowania w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego...

Komunikat - Dofinansowanie w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej

        Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na udzielanie dofinansowania w formie przyznania bezrobotnemu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) "...

Komunikat - Staż

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na staż będą mogły być skierowane osoby...

Komunikat - Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na realizację b onów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Komunikat - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy RPO WŁ

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" dla niżej wymienionej grupy docelowej: osoby z niepełnosprawnościami. Osoby bezrobotne z...

Wyświetlanie 1 - 10 z 169 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
93-121 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol1@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

Mapa położenia placówki urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

tel. (42) 251-65-00, 251-66-00
fax. (42) 251-66-11, 676-80-04
e-mail: lol2@praca.gov.pl


NIP:7282787574
REGON:101320436

buletyn informacji publicznej bip logo link  Biuletyn Informacji Publicznej 

Oferty szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy kadry@pup-lodz.pl.

„Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2, 3, art.64  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres do korespondencji,
  • żądanie, którego podanie dotyczy.
Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, urząd wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania."
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:
Bogusław Dąbrowski - Główny Specjalista
tel. +48 42 676 80 31
fax. +48 42 676 80 30
fax +48 42 251 66 11
mobile + 48 515 740 229
e-mail: bdabrowski@pup-lodz.pl
e-mail: promocja@pup-lodz.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę