Rejestracja przez Internet - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


PEŁNA REJESTRACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PEŁNA REJESTRACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

udostępniona od dnia 27.05.2013 r.

Ta forma rejestracji pozwala na dokonanie rejestracji bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).   

Z tej formy rejestracji mogą skorzystać osoby, które posiadają:

  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, 
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
  • podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

 

KROK 1.PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRACJI I USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO USTALENIA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ/POSZUKUJĄCEJ PRACY

1. Dowód osobisty (w razie braku dowodu osobistego, dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość oraz  

     aktualne zaświadczenie potwierdzające zameldowanie lub wymeldowanie z podanym numerem PESEL).

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w przypadku, gdy adres stały jest inny niż wpisany w dowodzie osobistym.

3. Obywatele UE, państw EOG lub Szwajcarii – ważny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo oraz zaświadczenie o zameldowaniu; Obywatele pozostałych państw – karta pobytu cudzoziemca, zezwolenie pobytowe, wiza, zezwolenie na pracę oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

4. Świadectwa pracy

5. Umowy cywilno-prawne i ich rozwiązania (jeżeli były takie podpisywane).

6. Dokumenty potwierdzające wykonywanie i zakończenie pracy za granicą (przetłumaczony na język polski ten dokument, który mówi o dacie zakończenia pracy).

7. Świadectwa ukończenia szkoły – powyżej szkoły podstawowej.

8. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także dyplomy ukończenia studiów  

     wyższych.

9. Zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego, kontraktu socjalnego lub szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy (w przypadku uczestniczenia w wym.).

10. Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną przez zagraniczny organ emerytalny doręczają stosowne zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia.

11. Osoby, które pobierają rentę rodzinną doręczają aktualną decyzję o wysokości pobierania renty, w przypadku zakończenia pobierania – decyzję o jej zakończeniu.

12. Osoby, które pobierały świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy doręczają ostatnią decyzję przyznającą świadczenie rehabilitacyjne/rentę i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o zdolności do pracy, (jeżeli ubiegały się o dalsze przyznanie w wym. świadczeń).

13. Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz pracujące, jako współmałżonek bądź domownik w gospodarstwie rolnym winny przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wysokości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych oraz decyzję z KRUS-u o podleganiu/nie podleganiu pod ubezpieczenie społeczne.

14. Świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego, (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce).

15. Postanowienie Sądu o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego, ( jeżeli taka sytuacja ma miejsce).

16. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, (jeżeli takie posiada).

 

Dokumenty dotyczące osób, które prowadziły działalność gospodarczą:

17. Wszystkie decyzje o wykreśleniu lub zawieszeniu każdej działalności z ewidencji działalności gospodarczej z Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta lub wydruk z CEIDG.

 

Dokumenty dotyczące osób, które współpracowały w prowadzeniu działalności gospodarczej:

18. Druk ZWUA – zgłoszenie do ZUS-u o zakończonej współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Dodatkowo w przypadku rejestracji osoby niepełnosprawnej należy doręczyć:

19. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS oraz zaświadczenie z ZUS o pobieraniu lubniepobieraniu renty z tytułu niezdolności.

20. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zaświadczenie z MOPS-u o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku stałego.

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA I WYSOKOŚCI ZASIŁKU

1. Osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały świadczenia z ZUS takie jak:

-   zasiłek chorobowy,

-   macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

-   świadczenie rehabilitacyjne,

-   rentę z tytułu niezdolności do pracy,

-     rentę rodzinną - w przypadku zbiegu prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej,

winny dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie ich pobierania z podstawą wypłaty pobieranego świadczenia.

2. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

3. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej.

4. Akty urodzenia dzieci – w przypadku samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko w  wieku
do 15 lat

5. Zaświadczenie z ZUS-u o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
z podstawą ich wymiaru – dotyczy osób prowadzących działalność i osób współpracujących.

 

6.  Osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawne lub w niepełnym wymiarze czasu pracy albo wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą winny przedłożyć zaświadczenie o dochodach brutto za każdy miesiąc z adnotacją o odprowadzanych składkach na ZUS i Fundusz Pracy – w przypadku pobierania w okresie takiego zatrudnienia wynagrodzenia/zasiłku chorobowego należy podać podstawę ich wypłaty z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.

7. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Zakładzie Karnym wraz z miesięcznymi zarobkami brutto
(w przypadku wykonywania takiej pracy).

8.  Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU -w przypadku odbycia służby wojskowej.

9.  Numer konta bankowego w celu przekazania przyznanych świadczeń, ( jeżeli posiada).

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

1.  Wypełniony wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ członka rodziny oraz:

-   w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający kontynuowanie nauki,

-   w przypadku dzieci posiadających stopień niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności.

 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY TRAKTOWAĆ, JAKO PODSTAWOWE, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH WYMAGANE SĄ DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE.

 

REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU NIEPRZEDŁOŻENIA W/W DOKUMENTÓW, ODMOWY PRZEKAZANIA WYMAGANYCH DANYCH LUB ODMOWY POŚWIADCZENIA PRZEKAZNYCH DANYCH I OŚWIADCZEŃ PRZEZ OSOBĘ REJESTRUJĄCĄ SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY – ( Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
z dnia 12.11.2012 r. Dz. U. z 2012 poz. 1299)

 

 

 

KROK 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA .

  1. Należy wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
  2. Załączyć skany wszystkich niezbędnych dokumentów- proszę zwrócić uwagę na kompletność i jakość załączanych skanów.
  3. Podpisać wniosek jednym z wymaganych podpisów (w/w).

 

KROK 3. REJESTRACJA.

Pracownik urzędu dokonuje rejestracji na podstawie przekazanych danych i załączonych dokumentów. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów, urząd wezwie osobę do uzupełnienia dokumentów lub danych. 

 

KROK 4. WYDANIE DECYZJI I WYZNACZENIE TERMINU OBOWIĄZKOWEJ WIZYTY W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ.

Pracownik wydaje decyzję oraz  inne  wymagane przepisami prawa dokumenty, które mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyznaczona zostaje obowiązkowa wizyta w CAZ. 

 

REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU:
ODMOWY PRZEKAZANIA WYMAGANYCH DANYCH ,
NIEOPATRZENIA WNIOSKU O REJESTRACJĘ JEDNYM Z WYMAGANYCH PODPISÓW

FORMULARZ REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12.11.2012 r. Dz. U. z 2012 poz. 1299

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę