Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 91, kod pocztowy 93-121, nr telefonu: (42) 251-65-00.
   
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jest Pani Jolanta Wróblewska, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu (42) 251-65-16, e-mail: iod@pup-lodz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
   
 4. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ww. ustawie.
   
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administarora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo do sprostowania danych oraz w zakresie wynikających z przepisów prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa sie na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
   
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę